پایگاه اطلاع‌رسانی «سحام»، مدعی شد :

قوه قضائیه جای شاکی و متهم پرنده "مجتمع مسکونی کوثر" را عوض کرد

قوه قضائیه جای شاکی و متهم  پرنده "مجتمع مسکونی کوثر" را عوض کرد
1394/5/26 |
00:39
شناسه خبر: 30482

پایگاه اطلاع‌رسانی «سحام»، مدعی شد: قوه قضائیه جای شاکی و متهم پرنده مجتمع مسکونی کوثر را عوض کرد.

پایگاه اطلاع‌رسانی «سحام»، مدعی شد : شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت، رسیدگی کننده به پرونده متهمین، تا زمان بررسی پرونده و صدور دادنامه، قرار کفالت ۲۵ میلیون تومانی علیه آقای اعلمی، وکیل شاکیان، صادر کرده تا از این طریق وی و شاکیان را وادار به سکوت و یا عقب نشینی نماید!

آیا آقای اعلمی به عنوان فردی با سابقه فسادستیزی و وکیل ده‌ها شاکی که حق‌شان ضایع شده، و مصمم به استیفای حقوق مردم و تعقیب و مجازات متهمین است، باید تشویق شود یا در جای متهم قرار گیرد؟

 

 

**********************************

 

 

مذاکره!
چه کسى حقّ دارد؟
اسناد سخن مى گویند!؟
ایاقرارداد١٠١ مورخ ١٣٨٥/١٢/١با این مشخصات روبرو نیست 
١- فردى به نام اکبر اعلمى انرا امضاء نکرده است 
٢- ایا هردو برگ را امضاء نکرده است 
٣- ایامساحت منزل ایشان در زمین ادعایى اعلام نگردیده بود- بند یک -
٤- ایا ادرس منزل ایشان روشن نبود
- ذیل بند یک -
٥- ایا روش پرداخت مبلغ سهم زمین پرداخت نگردیده بود
٦- ایا عنوان سه نفر در سطر سوّم قرارداد تحت عنوان اعضاى منتخب پیگیرى امر تامین مسکن معلوم نگردیده بود- سطر سوّم متن قرارداد-
٧- ایا سهم هزینه هاى شهردارى با دوازده فقره چک تعریف نشده بود- بندسه -
٨- ایا در بند ٤- زمان تنظیم سندرسمى وانتقال به نام خریداران پس از پرداخت تمامى بهاى مورد نظر وتسویه حساب نهایى اعلام نشده بود
٩- ایا تسهیلات وتحویل اسناد ان در بند ٦ بیان نگردیده بود
١٠- ایا از امکان جابجایى در صورت عدم ایفاء تعهدات ادارى ومالى در بند٧ به صورت روشن وامکان جابجایى به متقاضى خرید اطلاع داده نشده بود
دربرگ صورت مالى ؛
ایاازصورت مالى  در ٢٨ بند برنمى اید که ایشان اوّلاً قرار داد امضاء شده در دوبرگ را کاملاً پذیرفته اند 
ثانیادر٢٨ پرداخت بانکى وحواله اى عملاازسوّم دى ماه ١٣٨٥ تا ١٩/٢ سال ١٣٩٢ پرداخت قسط داشته است
ضمناً ایشان براى برادرخود وفردى به نام زینعلى هم رفتار مشابه اى داشته است که اسناد ان نیز تقدیم مى گردد

 

پایگاه اطلاع‌رسانی «سحام»، مدعی شد : , قوه قضائیه جای شاکی و متهم  پرنده مجتمع مسکونی کوثر را عوض کرد؛
نظرات | 0 نظر
captcha